Bevezetés:

A negyedik birodalom: Róma! 2. sz. idézet

Dániel jövendölései négy egymás után felemelkedő világbirodalomról beszélnek, ezek közül az elsőt maga Dániel nevezi meg; ez Babilon. Ez a korszak volt az aranyfej korszaka: „te vagy az aranyfej” –mondta Dániel Nabukodonozornak, Babilónia királyának. (Dániel 2:38). A prófécia az alábbiak szerint Rómát azonosítja negyedik birodalomként.

A négy világbirodalom tehát, amely a történelemben közvetlenül követte egymást: 1, Babilóniai Birodalom 2, Méd-Perzsa Birodalom 3, Nagy Sándor Birodalma 4, Római Birodalom. A negyedik birodalomra történő utalásnál a prófétai látás elidőz, és a tömör, találó leírás mögül egyértelműen Róma lép elénk.

Valóban, Róma erősebb volt az előbbieknél, nagyobb kiterjedésű, tartósabb hatalom, mely fényes és hosszú fennállása révén feledtette a korábbi birodalmak nagyságát. „ És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat” (Dániel 2: 44) A látomásban az állókép lábai cserép és vas egyvelege. Valóban megvolt a birodalom gyengéje is,Ugyanakkor megvolt a gyengéje és az erő eszközeivel igyekeztek egységét fenntartani. A látomásbeli szobor két lábon állt: Gyakran két császár uralkodott egyszerre, és sokszor két fővárosból is irányították a birodalmat. (Dániel 2.40-43).1. Az új birodalom a negyedik birodalom idejében születik 3. sz. idézet

Mivel a próféciának igaznak kell lennie; Rómával egyidejűleg, meg kellett születnie egy uralkodásnak, melyből később világbirodalom lesz. Ez lett a keresztyénség, és Jézus Krisztus uralma. A Názáreti Jézus Krisztus úgy távozott ebből a világból, mint aki világméretű mozgalmat, életeken uralkodó birodalmat hozott létre.2. Az új birodalom születésének időpontja 3. sz. idézet

A jövendölés utalást tesz az új világbirodalom születésének időpontjára nézve. A prófécia megállapítja, hogy a császárság korában fog megszületni. Csak röviddel Jézus születése előtt álltak össze e prófécia beteljesedésének kritériumai:

első feltétel az volt:
Kellett, hogy Róma, a birodalmi korszakát élje („a negyedik birodalom pedig erős lesz” /40.v./)

második feltétel az volt:
Kellett, hogy „királyok” kormányozzák.


És a prófécia beteljesedett!
Róma Jézus korában már hatalmas birodalommá növekedett!
Rómában király (császár) kormányozta az országot!


A történelemben ez a kettős feltétel csak Augusztus császár* színrelépésével teljesült. És ekkor született meg Jézus!3. Az új birodalom legyőzi Rómát 1., 2., 3. sz. idézet

Róma először harcban állt az akkor születő új birodalommal. Polgárait üldözte, gyilkolta. Ez a birodalom mégis legyőzte Rómát. Róma hivatalosan is keresztyén lett. Nagy Theodosiusz császár 380-ban kiadott edictuma után az egész birodalomban államvallássá tették a keresztyénséget, a keleti részen pedig a Kelet-Római Birodalom császára egyben a pontifex maximus tisztséget, azaz a keresztyén főpap hivatalát is felvette.**4. Az új birodalom nem múlik el 3. sz. idézet

Ennél a pontnál határozottan rá akarunk mutatni arra, hogy az új birodalom örökké tart.
A Nyugat-Római Birodalmat megsemmisítő hunok, vízigótok, germánok hatalma nem sokáig tartott. A Kelet-Római birodalmat megdöntő török birodalom is már rég megszűnt. De a Jézus Messiás szellemi királysága azóta töretlenül tart, és egyre erősebb lesz. Dániel próféta állítja, hogy lesz egy új birodalom, és az megmarad örökre. Mivel ebből a korból való, és a mai napig tartó más szellemi, vagy fizikai hatalom nem létezik; így ki kell mondanunk, hogy Dániel próféta itt egyértelműen Jézusról, és el nem múló birodalmáról jövendölt.5. Az új birodalom megáll örökre 3. sz. idézet

Ez a megállapítás formailag a fenti címszóhoz tartozik. De tartalma miatt új címszót követel magának. Az örök időre szóló utalás egyértelműen misztikus területre vezet át. Komolyan kell vennünk ezt a misztikus jelzőt, vagyis azt, hogy az új birodalom Isten uralkodásának színtere, az Öregkorú által megbízott uralkodó országlásával. Nem emberi bölcsességekre épült politikai hatalom, hanem közvetlenül Isten Országa, ahol Istennek engedelmeskedő nép lakik. Polgárai dolgoznak, fáradnak, és földi javak között élnek, de számukra Isten szeretete és törvénye a legfontosabb. A Dániel próféciájának ez a jövendölése szent méltósággal visszatükröződik a Messiás Názáreti Jézus által született, őszintén megélt keresztyénségben. Ennek a misztériumnak az aranyszála vezet minket tovább, a „kéz érintése nélkül”-i titokhoz.6. Az új birodalom „Kéz érintése nélkül” jön létre 1. sz. idézet

Mit értsünk ez alatt: „kéz érintése nélkül”? Létrejötte különbözik a Földön minden korábbi ,és azóta támadt birodalmak keletkezésétől. Nem az emberi kézben tartott fegyver, nem az emberi erő és hatalom által jön létre, mint például az iszlám. A keresztyénség az első időkben a Mestertől tanult szelídséggel, ártatlansággal, életüket máglyára vivő vértanúk ezreivel vonult fel a harctérre, és átütötte a büszke római páncél takarta még büszkébb és még keményebb szíveket. Növekedésének, győzelmének titka teát nem az emberi „kéz” erőszakosságában rejlett, hanem az Örökkévaló Fiának, a Messiás-báránynak lelkületében.7. Az új birodalom uralkodójának alakját Dániel próféta a Názáreti Jézus Krisztus személyében rajzolja meg 5. sz. idézet

Itt a Dániel próféciája feltétlenül egy „vallási” vezetőről jövendöl, akinek birodalma szellemi és hitbeli birodalom lesz. Megtudjuk, hogy az Öregkorúval szoros kapcsolatban áll. Világosan látjuk, hogy ez a vallási vezető nem az Öregkorú, hanem egy másik személy, akit az Öregkorú felhatalmaz. Ő az emberek között a legnagyobb, Ő a Messiás.
Nem a földről vitetik, hanem a felhőkben érkezik, és úgy vezetik az Öregkorú elé. Tehát Ő eleve a Magasságból jön. Ő mennyei lény. Ugyanakkor ember is, mert ember fiához hasonlít.

Tehát a róla szóló rövid és summás prófétai szavak a lehető legegyszerűbben írják le a Messiás mennyei és emberi természete másságát, ugyanakkor felbonthatatlan egységét.

A Názáreti Jézus Krisztusra tökéletesen illik ez a próféciai fénykép, és senki másra! Jézus kezdettől fogva hirdette, hogy vele elérkezett az Istennek Országa (Márk 1:15). Fentről való származásának és országlásának csodákkal kísért erői nyilvánvalóak voltak. Jézus cselekedeteinek nincsenek alternatívái.
Ha ez a személy nem a Názáreti Jézus, akkor a világtörténelem ismeretében kire kellene gondolnunk? Dániel így jövendöl: „az ő országa meg nem rontatik” (7:14). Ki született akkor világhírű vallási vezetőnek, és vajon ki kezdett el akkor vallási tevékenységet?

Egyetlen vallásban sem fordul elő olyan személy, akit a hívők egyszerre Istenként, emberként, halála után feltámadottként és királyként imádnának. Budhara és Mohamedre sem illenek ezek a jelzők.8. Az új birodalom kormányzása 5., 6., 7. sz. idézet

Dániel a „magasságos egek szenteinek” uralkodásáról ír, a másik helyen pedig (az előző szakaszban) ugyanezt az uralmat egy bizonyos személy teljhatalmú királyságaként írja le. A Messiás Názáreti Jézus új birodalma egyesíti a teljes népi uralmat, és az egyszemélyi uralmat.
Ilyen uralkodási formulát a történelem nem ismer.
Jézus Messiás erre nézve így nyilatkozott; „aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben, miként és is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székébe” (Jel.3:21).9. Az új birodalom kormányzásában a pogányok és Ábrahám leszármazottai közösen vesznek részt 6., 7. sz. idézet

Nem kifejezetten csak Ábrahám utódait nevezi a vele együtt uralkodó népnek, hanem általában a szenteket, mert a Názáreti Jézus megváltottai és uralkodó társai az egész földkerekségről származnak. *** Ez a jövendölés is tökéletesen beleillik a Jézus Messiás tanításába.
Isten végső terve: az ő szeretete; hogy zsidó és pogány együtt vétetnek fel Jézus Krisztusban az Istenbe.10. Az új birodalomnak szolgál minden nemzet 7. sz. idézet

Még egy jövendölést találunk: ”és minden nép, nemzet, és nyelv néki szolgál”(7:14). Egyetlen más hatalom sem mondhatja el magáról annyira azt, amit a keresztyénség; a Názáreti Jézus tanítványai ellepték az egész földet. És ez csak a kezdet. Halad a beteljesedés felé. Pontosan úgy, ahogy Jézus Krisztusról egyéb jövendölések is állítják. Tudjuk, hogy Kínában, Dél-Koreában és Afrika egész területén Argentínában milliók jönnek Jézus Krisztushoz a zsidók Messiásához.


ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE, MEDDIG KÉSLEKEDSZ? A MESSIÁS MÁR ELJÖTT. 1. „Nézed vala, amíg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cserép lábairól, és darabokra zúzá azokat. Akkor eggyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak”
  (Dániel 2:34,35)

 2. „A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel.”
  (Dániel 2:40-43)

 3. „És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké”
  (Dániel 2:44)

 4. „Nézém, míg királyi székek tétetének, és az Öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe elől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezren állanak előtte”
  (Dániel 7:9,10.)

 5. „Látám éjszakai látásokban és ímé az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkorúhoz, és eleibe vivék őt. És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála: az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik”
  (Dániel 7: 13,14)

 6. „eljöve az Öregkorú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek”
  (Dániel 7:22)

 7. „Az ország pedig és hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik”
  (Dániel 7:27)

* Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Názáreti Jézus egyháza nem egyenlő a látható egyházzal. A hivatalos egyház papíron szereplő tagjai közül sokan soha nem találkoztak Jézus Krisztussal, sohasem volt vele élő közösségük. Ezzel szemben van Jézusnak egy láthatatlan egyháza. Ennek tagjai hallják az ő hangját, követik őt, ez a Menyasszony, az Úr Felesége. Ők jellemükben valóban hasonlítanak Jézus Krisztusra.

** A királyságról valamit: Augusztus, Róma első császára a szenátus fölött megszerezte az abszolút politikai hatalmat. Formailag meghagyta a szenátus intézményét, így papírforma szerint fennmaradt a köztársaság, valójában azonban egy teljhatalommal rendelkező, gyakran magát isteninek nevező császár (király) uralkodott. Ez az uralkodási formula Róma történelmének végéig megmaradt.

*** Ézsaiás 19:23-25


Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

Jézus rettenetes halála

A kereszthalál a legmegalázóbb és legfájdalmasabb halálnem volt. Nem véletlen, hogy a rómaiak ezzel a módszerrel végezték ki a rablókat, gyilkosokat és a fellázadt rabszolgákat...

Megnézem >

...

Média

Fotók

Megnézem >


Videók

Megnézem >


Hanganyagok

Megnézem >

...

Szeretjük a zsidókat

Istennek csodálatos terve van a zsidó néppel a végidőkre nézve...

Megnézem >