Júda kezében marad a királyi hatalom, övé a vezéri pálca mindaddig, amíg eljő Siló, akinek engedelmeskednek, és ajándékokat hoznak a többi népek.

(1 Móz. 49,10) - Józs.18,1


A „Siló” szó jelentése nem ismeretes, de kezdettől fogva a Messiás személyére vonatkoztatták. A halála előtt fiait megáldó Izrael éppen Júdát áldja. Prófétai tekintete messze előre látja Júda törzsének vezető szerepét, a Júda törzséből származó királyok sorát. Majd nézése előtt megjelenik egy „megnevezhetetlen, egy titkos névvel” feltűnő uralkodó. Látja róla, hogy nagy király, akihez örömmel járulnak oda a nemzetek és engedelmeskednek neki.

Ez a prófécia Jézus Messiásra vonatkozik. Kizárásos alapon, következetesen haladva megérkezünk célunkhoz:


A Siló a Messiás!

Az egyiptomi fogságtól a királyok koráig Siló megjelenése kizárt. Az alábbiak szerint:

 1. Jákób áldásától fogva az Egyiptomból való kivonulásig Júda semmiféle vezető szerepet nem játszott.

 2. Az Úr parancsára a vándorlás 2. esztendejének elején a Sinai pusztájában Mózes megszámlálta a népet. Ekkorra a legnépesebb Júda törzse (74.600) lett, alig egy kevéssel meghaladva a másik legjelentősebb törzset, a József (72.700) törzsét. De sem a honfoglaláskor, sem az azt követő bírák korában Júdánál nem volt fejedelmi bot, sem vezéri pálca.

 3. A pusztai vándorlásban a Lévi törzsé volt a vezető szerep (Mózes, Áron, Mirjám léviták voltak).

 4. A honfoglalást Jósua (Józsué) vezette, aki József törzséből, Efraimból származott.

 5. A bírák idejében sem viselt Júda vezető szerepet. A jó kétszáz éven át tartó bírák korában a legkülönbözőbb törzsekből származtak a bírák.

 6. Saul nem lehetett Siló, mert ő benjáminita volt és egyáltalán nem illenek rá a silói jegyek.

 7. Következett a királyok kora, a benjámini Saullal.

 8. Izrael történelmének legnagyobb királyai. Kezükben tartották a Jákób jövendölése szerinti vezéri pálcát.

 9. A jövendölés azt mondja, hogy Siló eljövetelét megelőzi a Júda törzséből származó fejedelmek (királyok) sora, erre utal a „múlik”, „eltér”, „távozik”, „marad” szavak eredeti jelentése (héber „szúr” ige), ami egy hosszabb időszakot feltételez... és majd csak azután jön el Siló.. Tehát Dávidról nem lehet szó, hogy ő lenne Siló. Ha pedig azt tartanánk, hogy Dávid királlyal kitelt Júda fejedelmi múltja, és Salamon lenne a Siló, tévednénk, mert Salamon uralkodása végén egyáltalán nem volt méltó a Siló névre.

 10. Júda királyai kizárva!

 11. Marad az a gondolat, hogy egy későbbi valaki lesz majd Siló. De az őket követő királyok egyikére sem illik rá a jövendölés.

 12. Izraelben a jelenlegi és jövőbeli államformában nincs kilátás a dávidi királyság intézményének helyreállítására.

 13. Csak egy személy jöhet számításba!

 14. Csak egy személy jöhet számításba, a Júda törzséből, a Dávid házából, a Betlehemben született és Názáretben felnövekedett Jézus! Jézus királynak vallotta magát. Éppen ezt írták fel a kivégzőfára megfeszítésének okaként.
  A máig tartó zsidó történelemnek az egész világon a legelismertebb, a legtekintélyesebb személyisége, a Názáreti Jézus.
  A névleges keresztyéneket leszámítva, - ki tudja hányszor száz millióra tehető igaz híveinek száma?

  Bizony a népek „engednek” neki. Keresztyén miniszterek, királyok, kormányzók és egyszerű emberek vallják őt uruknak. Most még csak a többi népek hozzák szellemi és anyagi javaikat lábaihoz, de eljön az idő, mikor saját népe is így cselekszik.

Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

Szabadulás Egyiptomból

Mit jelent, hogy „leszállok, hogy megszabadítsam őt”? Azt, hogy személyesen veszem kezembe, és cselekszem! ...

Megnézem >

...

A meghasadt Krisztus

Mindannyiunk vágya, hogy meglássuk Istent! Sőt vele lakjunk! Isten nem egy távoli mennyországra váltott meg, hanem a Vele egysátoros, egyszobás mennyországra...

Megnézem >

...

Mára

Egy szép képet szeretnék bemutatni a márai keserűvíz megédesedéséről...

Megnézem >